Sự kiện

Đua top Máy Chủ - Event

ĐUA TOP OPEN BETA  Máy chủ - EVENT

1. ĐUA TOP 3 ngày OPEN

Bắt đầu : 13h00 ngày 07/02/2021

Kết thúc: 23h59 ngày 09/02/2021

Phần Thưởng: 
                                    TOP1: 25b 25s

                                    TOP2: 15b 15s

                                     TOP3: 10b 10s

2. ĐUA TOP 7 NGÀY OPEN 

Bắt đầu: 13h00 ngày 07/02/2021

Kết thúc: 23h59 ngày 13/02/2021

Phần thưởng:

                                     TOP1: 50b50s

                                     TOP2: 25b25s

                                     TOP3: 10b10s

3. ĐUA TOP CLASS
Bắt đầu: 13h00 ngày 07/02/2021

Kết thúc: 23h59 ngày 11/02/2021

Phần thưởng:

                                      TOP1: Vũ khí rồng 2option +11 , 30b30s

4. TOP VANG DANH NẠP THẺ

Bắt đầu : 13h00 ngày 07/02/2021

Kết thúc: 23h59 ngày 13/02/2021

Phần thưởng:

                                        TOP1: Wing 2,5 Luck MNL +13

                                        TOP2: Wing 2,5 Luck +11

                                        TOP3: Wing 2,5 Luck

  Tất cả tài khoản nạp >1.000.000 sẽ được nhận 1 wing 2,5 trắng 

5. TOP RESET CHUNG 
Bắt đầu: 13h00 ngày 07/02/2021

Kết thúc: 23h59 ngày 16/02/2021

Phần thưởng:

                                          TOP1: Wing 2,5 Luck MNL

                                          TOP2: Wing 2,5 Luck

                                          TOP3: Wing 2,5 trắng

6. TOP RESET TỔNG

Bắt đầu: 13h00 ngày 07/02/2021

Kết thúc: 23h59 ngày 26/02/2021

Phần thưởng: 

                                           TOP1 : Set Socket 2 op + khảm 2 SK 

                                           TOP2: Wing 3 Luck 

7. TOP NẠP THẺ TỔNG

Bắt đầu: 13h00 ngày 07/02/2021

Kết thúc: 23h59 ngày 26/02/2021

Phần thưởng: 

                                            TOP1: Wing3 Luck MNL +13 + Set SK 2op + Khảm 2SK

                                            TOP2: Wing3 Luck MNL +9   + VK SK 2op + khảm 2SK

                                             TOP3: Wing3 Luck MNL

                                              TOP4-10 : Wing 3 Luck 

BQT MUHYSS6.VN Xin thông báo!!!!